vaak gestelde vragen


Vragen over Stiltehoeve Metanoia

  1. Waarom investeert Bond zonder Naam in één groot project? Kan Bond zonder Naam niet beter de vele armen helpen met dat geld?
  2. Waarom kiest Bond zonder Naam voor dit thema?
  3. Wie is welkom op Stiltehoeve Metanoia?
  4. Wat maakt Stiltehoeve Metanoia tot een duurzaam project?
  5. Hoe verhoudt Stiltehoeve Metanoia zich tot Bond zonder Naam en waarom brengt zij deStiltehoeve onder een afzonderlijke VZW?
  6. Nog vragen?

1. Waarom investeert Bond zonder Naam in één groot project? Kan Bond zonder Naam niet beter de vele armen helpen met dat geld?

Met de realisatie van de Stiltehoeve Metanoia zet Bond zonder Naam een grootschaliger initiatief op, dat trouw aan haar traditie, inspeelt op een dringende maatschappelijke nood. Het geheugen kan vervagen, maar de Bond is hiermee niet aan haar proefstuk.

Volgende initiatieven zijn het werk van de generatie Phil Bosmans: de eerste beschutte werkplaats in Vlaanderen, het eerste vluchthuis voor vrouwen en de eerste vaste standplaats voor woonwagenbewoners. Later volgden een huis voor re-integratie van ex-gedetineerden, een café zonder bier voor generatiearmen, opvang voor gezinnen waarbinnen sprake is van geweld en mishandeling en de sociale diensten. Projecten die nog bestaan en waarvan een aantal nog actief gesteund worden, terwijl andere financieel autonoom werden.

Het laatste grote initiatief was ‘BZN De Stobbe’ (Centrum voor Integrale Gezinszorg), dat dateert van 1990. Een oud klooster werd volledig gerenoveerd en aangepast teneinde veiligheid te bieden aan kinderen slachtoffer van huiselijk geweld. Enkele jaren later werd daar de nieuwbouw van een appartementsgebouw voor 10 gezinnen aan toegevoegd. Honderden gezinnen vonden er voordeel.

Bond zonder Naam heeft steeds een evenwicht nagestreefd tussen concrete, eenmalige hulp ‘hier en nu’ en het opzetten van duurzame projecten, die een grote investering vragen, maar die duizenden mensen voordeel brengen. Voedsel geven aan wie honger heeft, blijft belangrijk - maar tegelijk zorgen dat mensen niet hoeven te bedelen voor voedsel is even belangrijk. Net zoals, hier en nu veiligheid bieden aan een kind dat slachtoffer is van mishandeling, hand in hand gaat met het aankaarten van een falend beleid inzake kinderrechten. We werken dus materieel én structureel.

De moeilijke balans tussen concrete hulp en inzetten op de wortels van maatschappelijke noden wordt met zorg bewaakt. Bond zonder Naam wil in Vlaanderen het verschil maken. Is het niet met impulsen waarmee ze inspireert om waarden te vertalen naar actie (spreuken, mediacampagnes, ...), dan is het via duurzame projecten die zich richten op grotere maatschappelijke uitdagingen.

2. Waarom kiest Bond zonder Naam voor dit thema?

Met de Stiltehoeve Metanoia richt Bond zonder Naam zich op een actuele nood die het fundament van onze samenleving aantast. Recentelijk citeerde psychiater Dirk De Wachter zijn collega Prof. Rob Stevens (KUL) als volgt: “Op mijn praktijk krijg ik talloze succesvolle en ogenschijnlijk gelukkige mensen over de vloer, die een paar minuten later in tranen uitbarsten.”

Wie is …de man in de straat? Reeds in de jaren '80 zei Phil Bosmans dat “we evolueren naar een samenleving waarin de ene helft de andere helft draagt”. We zijn die verhouding lang voorbij. Steeds meer zorgende, dragende en ondernemende mensen balanceren op de rand van een depressie of ‘burn out’. Ze voelen wel dat ze een ‘ander leven willen’ en ‘anders willen werken’, maar vinden daarvoor noch de nodige ruimte, noch de juiste context.

Een groeiende groep van mensen weet zich uitgewrongen. Is moe. Het moe. “Eén op vier Belgen krijgt ooit te maken met een depressie”, zegt De Wachter. Ze zijn verpleegkundige, leraar, arts, rechter, hulpverlener, politicus, directeur van een bedrijf of ouder. Hoe rijmen we, dat Vlaanderen één van de meest welvarende regio’s is in Europa, terwijl we tegelijk het hoogste zelfdodingscijfer en het hoogste gebruik van psychofarmaca kennen? Mensen weten zich gedwongen mee te draaien in systemen, structuren en instituten die ze alsmaar meer in vraag stellen, maar waar ze geen alternatief voor hebben.

De Wachter zegt verder: “Vijftig jaar geleden had niemand van borderline gehoord; vandaag is het verreweg de vaakst gestelde diagnose in de psychiatrie. ... . Het gaat om een symptoom van een maatschappij waarin de ratrace regeert en waarin vrijheid, genot, succes en kicks het hoogst na te streven goed zijn.” Als zij, waarvan iedereen verwacht dat ze de samenleving dragen over kop gaan, gaat een samenleving in depressie. Meer en meer mensen willen verandering, verlangen uitzicht, adem, zuurstof. Ze zoeken rust en stilte.

Met voorgaande grotere projecten richtte Bond zonder Naam zich tot de zorgbehoevende mens. Dat is vandaag niet anders. Naast de vele materiële noden zijn er in toenemende mate immateriële, zeg maar geestelijke noden. Met de Stiltehoeve wil Bond zonder Naam ruimte creëren voor een diepgaand zoeken naar (ver)nieuwe(nde) antwoorden op de uitdagingen van deze tijd, en wil zij creatief mee zoeken om het vermogen van mensen te versterken, opdat zij hun leven terug in handen nemen.

3. Wie is welkom op Stiltehoeve Metanoia?

Iedereen is welkom op de Stiltehoeve zolang de vraag en de nood van de gast aansluit op het aanbod en de missie van de Stiltehoeve.

We hanteren een normaal, een sociaal en een bedrijfstarief in een formule logies in volpension. Het bedrijfstarief stelt ons in staat om mensen, die de financiële mogelijkheden niet hebben, evenzeer welkom te heten.

4. Wat maakt Stiltehoeve Metanoia tot een duurzaam project?

Er wordt bewust gekozen voor duurzame materialen die, in de mate van het mogelijke, gemaakt en geleverd worden door bedrijven uit de eigen streek ten einde de lokale economie te ondersteunen.

Met de keuze voor vegetarische voeding kiezen we niet enkel voor voedsel dat een gezonde geest in een gezond lichaam dient, maar tevens voor voedsel dat het milieu niet meer belast dan nodig.

Met het opzetten van het ‘Community Support Agriculture’ project willen we pogen te voorzien in de eigen noden aan voedsel, waarbij we tegelijk de gasten en het gebeuren binnen Stiltehoeve Metanoia ontsluiten op de lokale omgeving door bewoners te betrekken in het zgn. ‘Oogstaandeelhouderschap’.

Met de keuze voor bio-landbouw tonen we daarnaast ons respect voor een milieuvriendelijke land- en tuinbouw.

Verder vat de Stiltehoeve gesprekken aan met een beschutte werkplaats in de omgeving van Damme. We willen nagaan of een aantal licht motorisch en/of licht mentaal andersvaliden kunnen betrokken worden in het gebeuren ‘keuken & onderhoud’. Zo willen we een eerder verborgen groep in de samenleving terugbrengen in het ‘samen leven’ van alledag en helpen aan de vermaatschappelijking van de zorg.

5. Hoe verhoudt Stiltehoeve Metanoia zich tot Bond zonder Naam en waarom brengt zij de Stiltehoeve onder een afzonderlijke VZW?

Net zoals eerdere projecten is de Stiltehoeve een dochter-vzw van de moeder-vzw Bond zonder Naam. We hebben altijd een gedecentraliseerd organogram voorgestaan ten einde de initiatiefnemers en lokale verantwoordelijken te responsabiliseren en de energie binnen de moeder-vzw maximaal te vrijwaren voor haar bewegingsopdracht.

Aangezien dit project zich richt op de essentie van een maatschappelijke nood en in een pioniersfase zit, blijft er tussen Bond zonder Naam en de Stiltehoeve een duurzame en actieve band.

Nog vragen?
Contacteer ons.